Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Čejč – doba bronzová

Dobu bronzovou reprezentuje pohřebiště kultury únětické, které bylo zkoumáno v roce 1959 východně od obce na mírném jižním svahu v trati „Pod lesíkem“. Na ploše 115m2 celkem třináct hrobů, zahloubených až 40 cm do sprašového podloží. Kostry mužů, žen i dětí uložené ve skrčené poloze byly různě orientovány. Z nálezů se objevuje keramika – misky, hrnky a koflík, bronzová jehlice a spirálky, včetně další bronzové ozdoby a kostěného šídla.
Při stavbě Vránova vodovodu byl porušen další únětický hrob, z něhož pochází jedno osudí a 18 cm dlouhá kamenná sekerka s vrutem, uložená ve sbírkách Moravského zemského muzea.
Sídlištní objekty z doby bronzové byly dokumentovány při průzkumu trasy plynovodu v roce 1992 i na trase optického kabelu. Zde v roce 2004 vzorkováno 27 objektů z doby bronzové.
Ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně se nachází bronzová jehlice s dvojkonickou hlavicí a zduřeným krčkem dlouhá 152 mm a bronzový náramek vyrobený ze spleteného drátku. Šperky jsou datovány do mladší doby bronzové – velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 826/1951, 1634/1955, 1191/92, 156/05
ONDRÁČEK J., 1967: Únětické pohřebiště v Čejči u Hodonína. Archeologické rozhledy XIX, s. 302 – 310.
STLOUKAL, M., 1967: Únětické kostry z Čejče. Archeologické rozhledy XIX, s. 311 – 313.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290