Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Hynek Bím

(*5. 3. 1874 Lomnice nad Popelkou – † 30. 12. 1958 Brno)

Hynek Bím se stal učitelem po absolvování učitelského ústavu v Brně, kde byl jeho učitelem Leoš Janáček. Nejprve v roce 1892 získal vysvědčení učitelské dospělosti a v roce 1899 vysvědčení učitelské způsobilosti pro měšťanské školy, což mu umožnilo, aby v letech 1899–1905 působil na kloboucké škole měšťanské, kde se díky hudbě sblížil s tehdejším ředitelem Josefem Úlehlou.

Editor knihy Lidové písně z hanáckého Slovácka Jiří Vysloužil o něm napsal: „Léta Bímova působení v Kloboukách u Brna (1899–1905) patřila k nejšťastnějším. Zařadil se mezi oblíbené pedagogy zdejší měšťanské školy. Díky stálé obětavé péči své matky se mohl věnovat veřejně prospěšné činnosti a soustavnému sbírání lidových písní. Byl úspěšným sbormistrem, hrál na varhany v klobouckém kostele. Soukromě vyučoval hudbě a hře na klavír. Se svými žáky pořádal hudební večírky, jež navštěvoval z nedalekých Divák i Alois Mrštík, s nímž se H. Bím od roku 1899 přátelil.“ (Vysloužil 1998) Za svého pobytu v Kloboukách intenzivně pokračoval ve své sběratelské činnosti lidových písní. Z této práce vzešla jeho sbírka Lidové písně z Hustopečska, vydaná v roce 1950 v nakladatelství Orbis v Praze (její reedici provedl Městský úřad Klobouky v roce 1998 pod názvem Lidové písně z hanáckého Slovácka).

V místech svého působení (Ivančice 1892–1899, Klobouky 1899–1905, Strážnice 1905–1919, Skalica 1919–1934 a po penzionování za pobytu v Tišnově) sesbíral Bím na čtyři tisíce písní. Pracovnímu výboru pro českou lidovou píseň na Moravě a Slezsku, kterému předsedal Leoš Janáček a na jehož podnět byl jmenován členem, v letech 1906–1912 odeslal 2930 písní. Jen z Klobouk zaznamenal Hynek Bím 164 písní, z nichž mnohé byly Janáčkovi neznámé.

Bímova pozůstalost je uložena v Moravském zemském muzeu v Brně, v oddělení dějin hudby. Jeho rukopisná sbírka čítá 4076 zápisů, z čehož je 3094 písní z Moravy, 899 písní ze Slovenska a 83 písní z Čech.

Bibliografie:

Zpěvník národních písní. Praha: Československá obec sokolská, 1946.
Slovenské národné piesne. Praha: Československá obec sokolská, 1947.
Lidové písně z Hustopečska. Praha: Orbis 1950.
Život lidu v písni. Valašské a slovenské lidové písně. Vysloužil, Jiří (ed.), Praha: SNKLHU, 1954.
Lidové písně z hanáckého Slovácka. Vysloužil, Jiří (ed.), Klobouky u Brna: Městský úřad.

Prameny a literatura:

BARTOŠ, František –JANÁČEK, Leoš, 1901: Národní písně moravské v nově nasbírané. Praha: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
ČERNUŠÁK, Gracian – HELFERT, Vladimír (eds.) 1929: Pazdírkův hudební slovník naučný, II. Část osobní, svazek prvý A–K. Brno: Nákladem O. Pazdírka.
„Hynek Bím“. Internetová encyklopedie dějin Brna [online] [cit. 17. 2. 2019]. Dostupné z:
<https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=6481>.
JANÁČEK, Leoš – VÁŠA, Pavel 1930: Moravské písně milostné. Praha: Nákladem Státního ústavu pro lidovou píseň, 1930.
Kf 1998: Hynek Bím. (1874–1958). Malovaný kraj. 34, č. 6, s. 21.
KUNZ, Ludvík 1955: Bím, Hynek: Život lidu v písni, Sv. 7., Valašské a slovenské lidové písně, r. 42/3, s. 143.
KURFÜRSTOVÁ, Miroslava 1984: Hynek Bím (1874–1958). Národopisné aktuality, roč. XXI., číslo. 3, s. 162–170.
SETTARI, Olga 2004: Lidová duchovní píseň na Moravě.  In: Studia Comeniana et historica. Časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí.  34, č. 71–72, s. 161–167.
STRAKOVÁ, Theodora (ed.) 1971: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně. Brno: Ústav dějin Moravského musea, s. 105–106.
VETTERL, Karel 1959: Nad dílem Hynka Bíma. Český lid 46, str. 176–180.
VYSLOUŽIL, Jiří 1954: Hynek Bím (K osmdesátinám významného sběratele lidových písní). Český lid. XL (2), 176–180.

Obsah galerie:

1 Hynek Bím patrně z období působení ve Skalici (v letech 1919-1934) Internetová encyklopedie dějin Brna 17. 2. 2019.
2 Hynek Bím na fotografii z období 1905-1919, kdy učil ve Strážnici. Internetová encyklopedie dějin Brna 17. 2. 2019.
3 Hynek Bím na fotografii z roku 1941. Internetová encyklopedie dějin Brna 17. 2. 2019.
4 Hynek Bím na fotografii na sklonku života. Internetová encyklopedie dějin Brna 17. 2. 2019.
5 Obálka knihy Lidové písně z hanáckého Slovácka, vydaná Městem Klobouky u Brna v roce 1998. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290