Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Krumvíř – středověk

Jihovýchodně od Krumvíře v polní trati Hatě byly zemními pracemi porušeny sídlištní objekty s mladohradištní a středověkou keramikou. Na místě zaniklé středověké osady Kloboučky prováděl záchranný výzkum Emil Kordiovský v roce 1973. Jeden objekt byl interpretován jako zemnice, z dalších objektů jmenujme zásobnice, zastřešené sklípky a odpadní jámy. Získaná keramika, převážně hrncovité tvary, byla zhotovena z tuhového materiálu, zdobená vodorovnými rýhami, ojediněle vlnicí. V roce 1265 patřily Kloboučky velehradskému klášteru, který je v roce 1458 prodal do vlastnictví Jindřicha z Lipé. Koncem 16. století jsou už uváděna jen pole na Kloboučkách, přidělená do Krumvíře, Brumovic a Kobylí. Mezi Krumvířem, Klobouky a Brumovicemi se nacházely další zaniklé středověké osady, např. Divice, kde prováděl povrchové sběry již K. J. Bukovanský nebo zaniklá ves Topolany, rozkládající se v trati Ouzké za Močílky.

Při stavbě obchodního střediska uprostřed Krumvíře byly dokumentovány kulturní vrstvy a studna vyzdívaná nasucho lomovým kamenem. Při jejím hloubení asi došlo k narušení kostry, z níž se zachovala jen část lebky. Získaná keramika, např. hrnce, mísa, rendlík na třech nožkách, je rámcově datovaná do 15. a 16. století. Mezi nálezy byly také střepy z brněnských a loštických pohárů, které se v keramickém zboží středověké poddanské vsi vyskytují pouze ojediněle.

Prameny a literatura:

Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 1734/1969, 1591/85, 1592/85, 1932/85.
KORDIOVSKÝ, Emil 1972: Nově zjištěná zaniklá osada na Kloboucku I. (okr. Břeclav). Jižní Morava – vlastivědný sborník, s. 59–62.
KORDIOVSKÝ, Emil 1973: Příspěvek k datování osídlení na zaniklé osadě Topolany v katastru obce Morkůvky (okr. Břeclav). Slovácko 1972–1973, s. 84–90.
KORDIOVSKÝ, Emil. 1974: Záchranný výzkum na zaniklé středověké osadě Kloboučky, obec Krumvíř (okr. Břeclav). In: Přehled výzkumů 1973, s. 99–100.
KORDIOVSKÝ, Emil 1974 A: Nález středověké keramiky v Krumvíři (okr. Břeclav). In: Přehled výzkumů 1973, s. 100–101.

Obsah Galerie:

1 Středověká keramika (vlevo brněnský pohár) ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově. Foto Josef Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290