Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Karel Jaromír Bukovanský

(*20. 11. 1844 Ždánice – † 14. 12. 1932 Klobouky)

Karel Jaromír Bukovanský pocházel z učitelské rodiny (jeho otec Karel Bukovanský byl v letech 1845–1883 rektorem školy v Divákách). Po studiích na hustopečské reálce absolvoval učitelské studium v Brně, poté působil jako učitel na řadě škol a v letech 1864–1868 i na škole kloboucké, kde se již tehdy zřejmě intenzívně věnoval poznávání minulosti kraje, v němž působil. V Kloboukách se v roce 1868 oženil s Kateřinou Wurmovou, dcerou poslance říšského sněmu Josefa Wurma. Později se ocitl jako nadučitel ve škole na Salmovci v tehdejší Polské (Slezské) Ostravě, kde už v roce 1871 založil český čtenářský spolek pro horníky. Od roku 1874 až do svého penzionování v roce 1904 byl ředitelem školy na Baranovci v nynější Ostravě. Vzhledem ke svému původu byl ve Slezsku velmi činným v boji o české školství a účastnil se také intenzívně veřejného života. V roce 1881 založil v Moravské Ostravě pěvecký spolek Lumír, v roce 1883 pěvecký spolek Záboj, roku 1879 se stal členem okresní školní rady, organizoval zakládání mateřských škol a stál také u zrodu muzea v Ostravě. Ve Slezsku se o něm někdy hovoří jako o prvním českém historikovi Ostravska.

Po skončení své aktivní učitelské dráhy se v roce 1904 odstěhoval zpět do Klobouk, kde také zemřel a je pochován na zdejším hřbitově.

Zkušenosti z organizace muzejní práce využil Bukovanský i v Kloboukách, kde stál u zrodu klobouckého muzea. První ustavující valná hromada nově vznikajícího muzejního spolku se odehrála 16. prosince 1906 pod jeho vedením a za jeho předsednictví.

O Bukovanského zásluhách v oblasti vlastivědného bádání svědčí i to, že v roce 1909 vydal Musejní spolek v Brně v edici Vlastivědy moravské jeho svazek Klobucký okres. Bukovanský také zaznamenal v obecních kronikách podrobné pasáže o archeologických nálezech na Kloboucku, a ty později posloužily Josefu Skutilovi při sepisování drobného díla Pravěké památky na Kloboucku (vyšlo 1939 v Obzinově tiskárně ve Vyškově jako soukromý tisk).

Prameny:

Písemná pozůstalost K. J. Bukovanského, Ostravské muzeum.
Písemná pozůstalost K. J. Bukovanského, NAD 1251, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově.
BULÍN, Petr 1999: Karel Jaromír Bukovanský. Jižní Morava, roč. 35, s. 89–98.
FICEK, Viktor – PAVLICA, T. 1976: Karel Jaromír Bukovanský. Biografický sborník širšího Ostravska, sešit 2, Slezský ústav ČSAV v Opavě, 1976, s. 23–24.
KRYŠPÍN, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského. Praha 1885, s. 72.
POKLUDOVÁ, Andrea 2005: Karel Jaromír Bukovanský – pedagog, vlastivědný pracovník, archeolog, publicista a zakladatel českého muzejnictví ve Slezsku. Časopis Slezského zemského muzea, 2005, roč. 54, série B – vědy historické, s. 26–52.

Bibliografie:

Slezské báje a pověsti národní. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna, 2012. První vydání 1877.
Polská Ostrava a okolí. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna, 2012. První vydání 1878.
Vlastenecké čtení pro mládež. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna, 2012. První vydání 1886.
Dějiny Polské Ostravy. Polská Ostrava 1901.
Člověk v době předhistorické na Moravě a některé památky moravské. Brno 1880.
Klobucký okres, Vlastivěda moravská, II. Místopis. Brno: Musejní spolek v Brně, 1909.

Obsah galerie:

1 Karel Jaromír Bukovanský. MKl. Reprofoto J. Špaček.
2 Hrob K. J. Bukovanského na klobouckém hřbitově. 2019. Foto J. Špaček.
3 Zápis v kloboucké kronice s životopisem K. J. Bukovanského. Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 89 – Archiv města, sv. za léta 1922–1941. Reprofoto E. Kordiovský.
4–5 29. svazek Vlastivědy moravské sepsané K. J. Bukovanským pod názvem Klobucký okres. 1909. Reprofoto E. Kordiovský.
6 Obálka spisku K. J. Bukovanského Člověk v době předhistorické na Moravě. Brno 1880. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290