Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Zábrdovický klášter

Klobouky a řada dalších vsí, původně významný majetek zemského soudce a později brněnského komorníka Lva (čtení jména „Lev“ je v některých případech možné jako „Leva“), byly na počátku 13. století darovány nově vznikajícímu premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích (dnes součást Brna).

Údaje o založení kláštera se stejně jako jméno zakladatele několikrát vyskytují v listinách, které dnes označujeme jako středověká falza; jejich vznik se zpravidla opíral o starší nedochované listiny nebo o skutečnosti za pravé pozdějšími autory považované a dodatečně zapsané do listin. K založení kláštera došlo pravděpodobně nedlouho před rokem 1205. Byl určen pro nový premonstrátský řád, který se zabýval duchovní správou a péčí o náboženský život lidí. Založením kláštera se Lev z Klobouk zařadil mezi nejvýznamnější osoby tehdejšího Markrabství moravského.

Vysvěcení klášterního kostela sv. Kunhuty se konalo 15. 5. 1211 za účasti tří biskupů, krále Přemysla Otakara I. a jeho synovců Soběslava, Dětřicha a Boleslava, početné moravské šlechty a představitelů moravských klášterů. V Zábrdovicích byla přítomna i mladičká (čtyřletá!) uherská princezna Alžběta, která nejprve přenocovala v Kloboukách, poté v doprovodu českého krále pokračovala přes Zábrdovice na své cestě do Durynska, kde měla být provdána za syna lankraběte. Pro své sebeobětování pro chudé a nemocné byla brzy po své smrti (1231) prohlášena za svatou (27. 5. 1235).

Nově založený klášter získal od svého zakladatele a jeho dvou manželek Žofie a Richzy (Rejčky) řadu vesnic v okolí Klobouk. Především to byly samotné Klobouky jako centrum zdejšího statku a vesnice Diváky, Přestavlky, Koválovice, Drahoňovice, Částkovice, Hostěradice, Utěšenice, Kamenec, Jezero, Bohumilice, Borkovany a Mezilesice, z nichž část později zanikla nebo byla klášterem prodána. S dalšími statky v okolí Brna byl majetek kláštera předán po zániku kláštera za vlády císaře Josefa II. (28. července 1784) do náboženského fondu. V té době kloboucký statek sestával už pouze z Klobouk, Borkovan a Bohumilic.

Prameny:

DOSTÁL, Bořivoj a kol. 1969: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 12 a n.
DUDÍK, Beda 1870: Mährens allgemeinde Geschichte. V. Band. Brünn: Verlag des Mährischen Domestikalfondes, S. 69.
HOSÁK, Ladislav 1969: Klobouky v době předhusitské. In: DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 12–16.
HURT, Rudolf 1969: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. Vlastivědný věstník moravský, příloha 1. čísla VVM, s. 4–6.
MÜLLER, Tomáš 2016: Hospodářské dějiny kláštera premonstrátů v Brně – Zábrdovicích ve 14. a 15. století. Magisterská diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. [online] [cit. 8.2. 2019]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/ew1ns//>.
ŠVÁBENSKÝ, Mojmír 1998: Počátky Klobouk v písemných pramenech. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.) 1998: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 57–67.

Obsah galerie:

1 Vavřinec Kohl, Obraz Lva z Klobouk. Kol r. 1830. MKl. Reprofoto J. Špaček. (Pod obrazem nápis: LEO COMES DE IN KLOBAUK BURGI IN ZABRDOVICZ Dn9, PROVINCIAE BRUNENSIS CAM-HEINARIUS CANONIAM ZABRDOVICENSEM Ad. 1210. MUNIFICENTISSIME FUNDAVIT [Lev, hrabě z (a) na Kloboukách, pán městečka Zábrdovice, komorník Brněnského kraje, založil nejštědřeji roku 1210 zábrdovickou kanonii], překlad M. Švábenský).
2 Vavřinec Kohl, Obraz Rejčky, manželky Lva z Klobouk. Kol r. 1830. MKl. Reprofoto J. Špaček. (Pod obrazem nápis: RICKA CONJUNX IIa FUNDATORIS et COMITIS KLOBUCENSIS CANONIAM ZABRDOVICEN-SEM Ad. 1210. VILLA SCHARATICZ DOTAVIT [Rejčka, velmi vznešená manželka zakladatele, klobouckého hraběte, obdarovala roku 1210 zábrdovickou kanonii vesnicí Šaratice], překlad M. Švábenský).
3 Tzv. zakládací listina zábrdovického kláštera, ve které Přemysl Otakar I. potvrzuje statky a práva zábrdovického kláštera darované klášteru svým bratrem Vladislavem a komorníkem brněnským Lvem z Klobouk. 1210 (?) Středověké falzum. MZA v Brně, E 59 – Premonstráti Zábrdovice, inv. č. 2.
4—7 Zábrdovický klášter na starých vedutách 18. stol. Archiv města Brna, U 25, Sbírka grafik, kreseb a reprotisků, signatura III/2/55, 80, 86 a 108.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290