Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Jiří Vrba

(*6. 8. 1797 Mutěnice – †30. 7. 1869 Klobouky u Brna)

Jiří Vrba se narodil 6. srpna 1797 v Mutěnicích. Rodiče ho dali studovat na piaristické gymnázium do Mikulova. Po dalších studiích na bohosloví v Brně byl roku 1820 vysvěcen na kněze a jmenován profesorem biblistiky v oboru Nového zákona na bohosloveckém ústavu v Brně. Protože dobře ovládal italštinu, byla mu svěřena důležitá hodnost zpovědníka italských politických vězňů držených na Špilberku. Mezi nimi byl i Silvio Pellico, básník a spisovatel, který ve své knize Miei Carcel (Má vězení) nazývá Vrbu Andělem lásky. Pohnut útrapami vězňů ve špilberských kobkách pomáhal jim všemožně a vydal se dokonce i k císařskému dvoru ve Vídni, kde za ně orodoval. Dosáhl sice toho, že někteří z provinilců dostali od císaře Františka Josefa I. milost, ale do smrti pykal za svou šlechetnou lidumilnost. Tehdejší rakušácký byrokratický systém v Brně zapsal Vrbu do svého seznamu vlastizrádců a slovanských nepřátel Rakouska a vedl ho pod policejním dozorem až do smrti.

Dne 3. července 1835 byl Vrba zbaven z trestu za své vlastenectví profesury a jmenován farářem na nábožensky horké půdě v Kloboukách. Roku 1867 byl jmenován nesídelním kanovníkem brněnského biskupství. Prvý jeho podpis s připojením kanovnické hodnosti se nachází v matrice narozených ze dne 16. listopadu 1867, kde se podepsal “Jiří Vrba, čestný kanovník děkan farář”.

Prameny:

„Kostel“. Římskokatolická farnost Klobouky u Brna [online] [cit. 10. 10. 2017]. Dostupné z: <http://kloboukyubrna.wz.cz/historie.htm>.
SAMEC, Vojtěch 1969: Co daly Klobouky našemu národu. In: ZEMEK, Metoděj (ed.): Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 68–69.
VRBAS, Jakub 1999: Jiří Vrba, farář a děkan kloboucký. In: VRBAS, Jakub: Pohledy do minulosti Klobouk. DVOŘÁKOVÁ, Hana – KORDIOVSKÝ, Emil (eds.). Mikulov: Státní okresní archiv Břeclav; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 181–188.

Obsah galerie:

1 Děkan Jiří Vrba v kresbě Vavřince Kohla. 1842. SOkA Břeclav. Reprofoto V. Hortvík.
2a–b Podpis kanovníka Jiřího Vrby v kloboucké matrice narozených. 1868. MZA Brno, matrika ev. č. 2753, s. 53. Reprofoto E. Kordiovský.
3 Pomník Jiřího Vrby u zdi kostela sv. Vavřince v Kloboukách. 1998. Foto J. Špaček.
4 Oslavná báseň, složená Josefem Svatoplukem Wurmem (Čejkovským), na počest jmenování Jiřího Vrby čestným kanovníkem brněnské kapituly. 1867. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
5 Pomník italských karbonářů pod Špilberkem. 2019. Foto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290