Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Klobouky u Brna – doba protohistorická

V oblasti Ždánického lesa se laténské osídlení soustřeďovalo v širokých údolích Trkmanky a Harasky. V Kloboukách existovalo nedaleko evangelické fary pohřebiště s kostrovými hroby, objevené již před rokem 1880. Pouze z popisu víme, že se v hrobech nacházely kromě keramiky také železné meče, švartnové kruhy a puklicové náramky. Z tohoto pohřebiště snad pocházejí i dvě nádoby, jedna situlovitá z jemně plaveného materiálu s nízkým hrdlem odsazeným od těla širokým plastickým žebrem a jedna plochá miska s nízkým hrdlem a mírně rozevřeným zaobleným okrajem černošedé barvy. Kromě toho známe několik perel z nazelenalého skla, objevených v prostoru klobouckého náměstí a v trati Ohava. Vzácný nález pochází z polohy Zumperky. Jedná se o čtyřdrachmu Filipa II. Makedonského (359-336 př. n. l.).

Po zlomu letopočtu se zdejší kraj stal součástí tzv. kvádské sídelní oblasti. I když na klobouckém katastru zatím postrádáme doklady domácí germánské provenience, svědčí nálezy pěti stříbrných a devíti bronzových mincí v poloze Zumperky o kontaktech s imperiem (jedná se o denáry, asy a antoniniany různých císařů od Vespasiana (69-79 n. l.) až po Constanta (337-350 n. l.).

Vpád turkotatarských Hunů v poslední čtvrtině 4. století uvedl do pohybu usedlé kmeny, které před nájezdníky ustupovaly do nitra Evropy. V průběhu 5. a 6. století na Moravě přechodně pobývaly germánské kmeny Rugiů, Herulů, Vandalů či Langobardů, jejichž odchodem do severní Itálie po roce 568 končí doba stěhování národů. Polonomádský způsob života s sebou nesl zřejmě stavbu obydlí lehčího typu, takže sídliště z té doby téměř neznáme. Hlavním pramenem poznání jsou menší pohřebiště či ojedinělé hroby, v nichž se i přes časté vykrádání nacházejí vzácné předměty, např. zbraně či skvostné šperky z drahých kovů. Tomuto období bychom snad mohli připsat jednu nádobku, která byla náhodně zachráněna na Hradisku.

Prameny a literatura:

Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 81/45, 445/45, 877/46.
DOSTÁL, Bořivoj 1969: Klobouky v pravěku. In: DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 8–11.
KLANICOVÁ, Evženie 1998: Archeologická sbírka muzea v Kloboukách. In: Kordiovský, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 41–55.
SKUTIL, Josef 1939: Pravěké nálezy na Kloboucku. Klobouky u Brna: Musejní spolek.

Obsah galerie:

1 Laténská situlovitá nádoba. Ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově. Foto
Josef Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290