Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Klobouky za války prusko-rakouské roku 1866

Uplynulo půl století od konce válek s Napoleonem, které bylo poznamenáno významnými společenskými změnami, jež znamenaly zánik feudalismu a nástup demokratizace monarchie. Byly povoleny různé spolky, obce řídila volená obecní zastupitelstva, sedláci hospodařili ‘na svém’ a nemuseli chodit na robotu. Poklid v monarchii však narušila v roce 1866 válka s Pruskem.

Jakub Vrbas na tuto dobu vzpomíná: „…Bylo to za velikého parna v neděli 15. července 1866 po hrubé mši sv., když jsme zasedli ke stolu (bez tatínka, který byl někde daleko nakupovat voly), abychom začali obědvat lukšovou hovězí polévku. Vtom na katolické věži začali “šturmovat” na “hrubý” zvon jako když hoří v městečku. Vyběhli jsme na ulici, ale nikde nebylo ani vidu, ani slechu po požáru […]. (Vrbas 1999: 332) Nežli jsem doběhl na most u Štočka, šturmování na katolické věži nepřestávalo, ba upozorněn hlasem zvonu začal i evangelický zvoník šturmovat také velikým zvonem na evangelické věži (Vrbas 1999: 334) […]. Napjaté očekávání nepřítele trvalo ještě dosti dlouho, než z průjezdu panského dvora se vyhrnuli na rynk pruští jezdci s důstojníkem v čele a zastavili se na rynku v místě, kde stávali ševci o výročním trhu […]. Zaprášení, upocení a unavení vojáci si naznačky lehli na zem nebo stáli u svých koní, aby si narovnali údy […]. Lidé počítali jich na 150 mužů a byli prý to huláni a husaři s umrlčí hlavou na veliké a chlupaté čepici (Vrbas 1999: 334) […]. Příchod pěšího vojska začal odpoledne, trval až do pozdního večera Starými horami do Ohavy a po silnici cestou od kříže nad Psinky, panským dvorem na rynk. Pěšáci se cpali z ulice jak do gruntů, tak do chalup (Vrbas 1999: 336) […]. Ohromná potíž s převelikým počtem nepřátel nebyla jen při jeho nenadálém příchodu, ale potrvala ve stejné míře po všechnu dobu jeho pobytu. Nejobtížnější byl nepřítel tábořící na polích kolem městečka, protože si chodil pro všechny své nevyhnutelné potřeby jako vodu apod. do domů obyvatelstva jako do svého a nic před ním nebylo jisté, všecko se mu hodilo (Vrbas 199: 337) […] všude tábořilo vojsko a plápolaly táborové ohně.“

Kloboucké obyvatelstvo sužovala nejen nutnost živit pruské vojsko. Nejhorší pohroma přišla spolu s nimi: „… Vypukla tzv. asijská cholera […]. V Kloboukách byla zřízena vojenská nemocnice na Pátlovsku v domě soudního sluhy Žáčka v čísle 383. Nemocné léčil MUDr. Waraus a opatrovali je vojáci […]. Zemřelí vojáci katolíci byli pochováni do společného hrobu, luteráni byli pochováni na vedlejším evangelickém hřbitově “ (Vrbas 1999: 342). Cholera zasáhla nejen pruské vojsko, ale na choleru zemřelo z městečka dokonce 249 osob.

Prameny:

BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír 1909: Klobouky. In: BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír: Klobucký okres, Vlastivěda moravská, II. místopis, Brno: Musejní spolek v Brně, s. 64–65.
SVOBODA, Miroslav 2016: Rok 1866 na jižní Moravě. K 150. výročí prusko-rakouské války. Jižní Morava roč. 52, s. 7–39.
SVOBODA, Miroslav 2017: „Tak juž só tu!“ Dopady prusko-rakouské války na městečko Klobouky u Brna. In: BALCAROVÁ, Jitka – KUBů, Eduard – ŠOUŠA, Jiří (eds.): Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., s. 208–229.
TRAPL, Miloš 1969: Klobouky v letech 1848–1918. DOSTÁL, Bořivoj a kol. 1969: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 39–40.
VRBAS, Jakub 1999. Pohledy do minulosti Klobouk. DVOŘÁKOVÁ, Hana – KORDIOVSKÝ, Emil (eds.). Mikulov: Státní okresní archiv Břeclav; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.

Obsah galerie:

1 Rakouský generálmajor Gustav Fragner von Fragnern se štábem své brigády a starostou Václavem Leblochem ve Velkých Bílovicích v červnu 1866. Vlastivědné muzeum Velké Bílovice, reprofoto M. Svoboda.
2 Důstojník rakouských dragounů z roku 1866. (Joseph Anton Strassgschwandtner, 1866). Archiv M. Svobody.
3 Rakouský dragoun z roku 1866. (Joseph Anton Strassgschwandtner, 1866). Archiv M. Svobody.
4 Fotografie rakouského pěšáka z roku 1866. Archiv M. Svobody.
5 Pruští vojáci na kresbách Františka Bezděka z Kobylí. 1866. Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, Archiv obce Kobylí, inv. č. 486, fasc. č. 5.
6 „Výkaz původní od roku 1866 na ubytování a stravování kr. pruského vojska a sice mužstva a koní; pak výloh za toto ubytování“. MKl. 1866. Reprofoto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290