Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Krumvíř – doba kamenná

Několik bíle patinovaných pazourkových čepelek ze starší doby kamenné bylo objeveno již v roce 1910, ale nevíme přesně, ve kterých místech krumvířského katastru. Měly být uloženy v muzeu v Kloboukách. Karel Jaromír Bukovanský nalezl pazourkové čepelky v polní trati Divice u Krumvíře. Štípaná kamenná industrie, zvířecí kosti včetně mamutí stoličky byly nalezeny při budování železniční trati Čejč – Ždánice v poloze Pod Stádlisky.

Při hloubení vodovodní rýhy v hospodářském středisku JZD, jižně od železniční trati, bylo v létě 1957 porušeno několik sídlištních objektů. Než se dostavili archeologové, byl výkop z větší části zasypán. Z jednoho objektu byly získány keramické střepy, z nichž byla slepena nádoba – plytká miska na nízké nožce s rozšířenou a poněkud vyklenutou základnou. Vnitřní strana je neuměle zdobena pod okrajem obvodovou rýhou, na níž jsou zavěšeny šrafované trojúhelníky, další kruh přesekávaný rýžkami byl u dna. Nádoby podobného typu (tzv. lublaňské misky), které se do střední Evropy dostaly z jihovýchodu, jsou datovány do slavonsko–vučedolského okruhu mladšího eneolitu, reprezentovaného na Moravě kulturou jevišovickou.

V poloze Díly u zahrady asi 1,2 km jižně od obce na nevýrazné ostrožně táhnoucí se ve směru severozápad – jihovýchod prozkoumal v roce 1974 archeolog Josef Unger pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou (materiál uložen v Regionálním muzeu v Mikulově). Bylo prozkoumáno osm hrobů, rozložených ve větších vzdálenostech od sebe, některé hroby byly porušeny orbou. Z inventáře se podařilo zachránit např. baňatou amforu, dva hrnce vejčitého tvaru, pohár na nízké nožce s ostře odsazeným prohnutým hrdlem, misku na nízké duté nožce, amforu se 4 tunelovitými oušky pod hrdlem, zlomek čepele měděného nože nebo měděné šídlo.

Prameny a literatura:

Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 2142/1946, 267/47, 1933/85. 981/93.
BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír 1909: Klobucký okres. Vlastivěda moravská. Brno: Musejní spolek v Brně.
DOSTÁL, Bořivoj 1963: Slavonská miska z Krumvíře. Sborník prací FF UJEP, E 8, s. 122–123.
ONDRŮJ, Arnošt 1973: Stopy nejstaršího osídlení. In: ONDRŮJ, Arnošt: Krumvíř. Minulost i současnost jihomoravské obce. Krumvíř: Místní národní výbor v Krumvíři, s. 9, 10.
SKUTIL, Josef 1939: Pravěké nálezy na Kloboucku. Klobouky u Brna: Musejní spolek.
ŠEBELA, Lubomír 1981: Postavení kultury se šňůrovou keramikou v moravském eneolitu a její vztah k vývoji v karpatské kotlině. Kandidátská disertační práce. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.
UNGER, Josef 1977: Pohřebiště lidu se šňůrovou keramikou u Krumvíře (okr. Břeclav). In: Přehled výzkumů 1975, s. 101.

Obsah galerie:

1 Keramika z pozdní doby kamenné. Ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově.
Foto Josef Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290