Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Kaple sv. Barbory

Kaple svaté Barbory se vypíná nad městem Klobouky na návrší zvaném Hradisko. Postavili ji zábrdovičtí konventuálové v roce 1669. Za josefínských reforem byla roku 1787 kaple zrušena a přeměněna na kontribučenskou sýpku, v níž byly ukládány přebytky obilí z příznivých let jako zásoba pro poddané, určená na případný osev za léta neúrody.

Za faráře Jiřího Vrby byla v letech 1851–1855 kaple znovu obnovena. V průběhu doby byla několikrát opravována, při čemž největší škody utrpěla na konci druhé světové války.

Jedná se o obdélníkovou stavbu ukončenou apsidou s krátkými příčnými loďmi. V průčelí jsou pod kordonovou římsou sochy sv. Petra a Pavla. Interiér je vybaven převážně barokovým a rokokovým mobiliářem z 18. století. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Barboře, dva boční pak sv. Alžbětě a věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. Pozdně renesanční kazatelna z roku 1580 je depozitum Moravské galerie v Brně. Obrazy křížové cesty namaloval Vavřinec ryt. Kohl, který se v 30. a 40. letech 19. stol. zdržoval v Kloboukách a byl iniciátorem obnovy a znovuvysvěcení kaple sv. Barbory. Původně barokní fresky ve stropě byly několikráte ne zcela odborně restaurovány a zobrazují výjevy spojené se sv. Barborou (korunovaná postava doprovázena věží se třemi okny nebo hlavní děla), postava v bílém řeholním oděvu je zakladatel premonstrátského řádu sv. Norbert. Centrální motiv ve stropě ukazuje sv. Barboru, která klečí před trojjediným bohem a pravděpodobně představuje Norberta jako šiřitele božského poslání. Je tu její atribut – věž se třemi okny (odkaz na nejsvětější Trojici). Překlad nápisu zní: „Toto poslání svěřené mi Tebou, Pane, předkládám Tvé Nejsvětější Vznešenosti v životě sv. Norberta.“ V protějším obrazu přijímá sv. Barbora hold zemí rakouského mocnářství – Čech, Moravy, Rakouska, Uher a Slezska.

Zasvěcení kaple sv. Barboře, mimo jiné ochránkyni před bouří, mělo městečko ochránit před velkými bouřemi, které přicházely do Klobouk ze západu, od kaple.

Prameny:

BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír 1909: Klobucký okres. Vlastivěda moravská, II. Místopis. Brno: Musejní spolek v Brně, s. 43–44.
„Kaple svaté Barbory (Klobouky u Brna)“. Wikipedie: otevřená encyklopedie. [online] [cit. 10. 1. 2019]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9_Barbory_(Klobouky_u_Brna)>.
OŠMERA, Josef 1991/1992: U kloboucké kaple sv. Barbory. Od hradské cesty, s. 156–157.
SIMAJCHL, Ladislav 1998: Kloboucké vzpomínání. KORDIOVSKÝ, Emil (ed.) 1998: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 173.
TRTÍLEK, František 1998: Katolická farnost Klobouky. KORDIOVSKÝ, Emil (ed.) 1998: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 164–166.

Obsah galerie:

1-4 Kaple sv. Barbory. Cihlové schodiště o 61 stupních nechali pořídit majitelé panství ryt. Neuwallové. B. d. Foto J. Špaček.
5 Freska v klenbě kaple zobrazuje sv. Barboru, ochránkyni země, kterou zde reprezentují ženské postavy nesoucí zemské znaky Čech, Moravy, Slezska, Uher a Rakouska. Sv. Barbora je mimo jiné ochránkyní před bouří, které se značnou silou přicházely na Klobouky právě ze západní strany, proto byla kaple zasvěcena sv. Barboře. 2010. Foto J. Špaček.
6 Hlavní oltář zachycuje sv. Barboru, na levém bočním oltáři sv. Alžběta Uherská a na stěně obraz V. Kohla Narození Ježíše Krista. Renesanční kazatelna je zapůjčena z Moravské galerie v Brně a pochází patrně z Trnavy u Třebíče. 2010. Foto J. Špaček.
7 Boční oltář na evangelijní straně lodi nese obraz sv. Alžběty Uherské (* 1207 v Bratislavě – † 1231, svatořečena 1235), která v roce 1211 údajně při své cestě do Durynska přespala v Kloboukách a poté se zúčastnila svěcení chrámu v zábrdovickém klášteře. 2010. Foto J. Špaček.
8 Protější epištolní strana lodi s bočním oltářem zobrazujícím moravské věrozvěsty sv. Cyrila a sv. Metoděje. 2010. Foto J. Špaček.
9–10 Pouť u sv. Barbory. 2015. Foto J. Špaček.
11–12 Okolí kaple se staletými lipami rád navštěvoval T. G. Masaryk za svých pobytů v Kloboukách. 2003–2013. Foto J. Špaček.
13 obraz sv. Alžběty Uherské. 2010. Foto J. Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290