Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Klobouky u Brna – středověk

13. století přineslo podstatné změny v celé řadě oblastí, počínaje hospodářstvím a strukturou osídlení konče. Na základě rozboru archeologických pramenů víme, že došlo ke kvalitativní změně zemědělských nástrojů, že byla pěstována pšenice, ječmen, žito, hrách, existovaly i vinohrady a byly zakládány první rybníky. Intenzivní obhospodařování půdy se projevovalo i změnami vodního režimu, krajina však nikdy nezůstala bez lesů, ošetřovaných vrchností. Od 13. století byly také zakládány kamenné hrady, např. v Břeclavi, Mikulově, Drnholci nebo hrady na Pavlovských vrších. V průběhu dalších století dochází k zániku některých vsí, nikoliv však pouze vlivem válečných událostí. Příčiny zániku jsou hledány v oblasti ekonomické, v důsledku intenzivnějších povodní a úbytku obyvatelstva.

V původní sbírce klobouckého muzea, která je uložena v Regionálním muzeu v Mikulově, se nachází množství středověkých nálezů, v některých případech bohužel blíže nelokalizovaných. Ze zaniklé středověké osady Divice, která se rozkládala v poloze Úlehle od Divic mezi Krumvířem, Klobouky a Brumovicemi, jsou ve sbírce uloženy železné předměty denní potřeby a keramické zboží. Ves zanikla ve druhé polovině 15. století.

V padesátých letech 20. století při sázení vinohradu na návrší Ostrá, asi 2,5 km severně od centra Klobouk, byla ze strany JZD záměrně zničena středověká lokalita, odkud pochází množství střepového materiálu. Existence zaniklé osady nad levým břehem Kašnického potoka pod lesem Částkovec byla potvrzena v roce 1976. Kultivací půdy byly narušeny archeologické objekty v délce asi 200 metrů podél potoka. Povrchovým sběrem získaná keramika byla zhotovena z materiálu s příměsí tuhy. Analogický materiál se nachází na nedaleké zaniklé středověké osadě Ouzké za Močílky, ležící jihozápadním směrem u pramene Kašnického potoka, vzdušnou čarou zhruba jeden kilometr, a na zaniklé osadě Topolany u Morkůvek. Na návrší Ostrá se zřejmě jedná o zaniklou osadu s názvem Jezero, která je uváděna ve falzu zakládací listiny premonstrátského kláštera v Zábrdovicích k roku 1210 i v pravé listině z roku 1237. Průběh osídlení je datován od konce 11. století do poloviny 13. století.

Prameny a literatura:

Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 1910/60, 195/84.
KLANICOVÁ, Evženie 1998: Archeologická sbírka muzea v Kloboukách. In: Kordiovský, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 41–55.
KORDIOVSKÝ, Emil 1972: Nově zjištěná zaniklá osada na Kloboucku I. (okr. Břeclav). Jižní Morava – vlastivědný sborník, ročník 8, s. 59–62.
KORDIOVSKÝ, Emil 1973: Příspěvek k datování osídlení na zaniklé osadě Topolany v katastru obce Morkůvky (okr. Břeclav). Slovácko 1972-1973, s. 84-90.
KORDIOVSKÝ, Emil 1974: Záchranný výzkum na zaniklé středověké osadě Kloboučky, obec Krumvíř (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1973, s. 99–100.
KORDIOVSKÝ, Emil 1978: Neznámá zaniklá osada na katastru Klobouk u Brna (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1976, s. 82–83.
NEKUDA, Vladimír 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno: Krajské nakladatelství.

Obsah galerie:

1 Loštický pohár. Ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově. Foto Josef Špaček.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290