Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Kloboučtí Židé

První zmínky o Židech v Kloboukách existují až z roku 1820, kdy je zde uváděno 7 Židů z celkem 1608 obyvatel, v roce 1834 pak 10 Židů z 1942 obyvatel. Po roce 1848, kdy Židé získali plná občanská práva, se do Klobouk přistěhovaly další židovské rodiny, které se zabývaly obchodem: Wodakovi měli řeznictví, Schullerovi pekárnu, Deutschovi hospodu, Lechnerovi, Stallerovi a Grohssovi obchod. Podle posledního předválečného sčítání lidu v roce 1930 žilo v Kloboukách 38 osob židovského vyznání. Modlitebnu na Krátké ulici si vystavěli v roce 1908, své zesnulé ale pohřbívali na židovském hřbitovu v Dambořicích, kam patřili pod Židovskou náboženskou obec.

Po okupaci českých zemí německými nacisty se na ně vztahovaly protižidovské zákony platné v celé Německé říši. Museli chodit s potupnou židovskou hvězdou na prsou, byly jim zabaveny obchody a další majetek, nesměli po 20. hodině opouštět svůj byt, byl jim zakázán přístup do společenských prostor a obchodů a byli zbavováni běžných občanských práv. Nakonec i kloboučtí Židé byli 4. dubna 1942 transportováni do Terezína, následně do vyhlazovacích táborů na východě Evropy, kde zahynulo 31 klobouckých Židů. Jejich jména jsou vytesána na památníku věnovaném obětem druhé světové války z řad klobouckých občanů na zdejším hřbitově. Po skončení války se vrátili pouze Otto Pick (nar. 15. 1. 1906) a Erna Perschaková (nar. 31. 8. 1921), která ale krátce nato zemřela na následky trýznění.

Jména židovských občanů z Klobouk, kteří zahynuli v letech 1942–1945:
Deutschová Alice, nar. 11. 12. 1931
Deutschová Cecilie, nar. 14. 3. 1854
Deutschová Klára, nar. 11. 6. 1896
Frankl Jiří, nar. 9. 3. 1936
Frankl Oskar, nar. 4. 7. 1907
Franklová Alžběta, nar. 27. 11. 1911
Gross Heřman, nar. 21. 10. 1874
Grossová Laura, nar. 18. 5. 1882
Landesmann Alfred, nar. 30. 12. 1892
Landesmann Ota, nar. 25. 7. 1895
Lechner Bertold, nar. 23. 4. 1890
Lechner Karel, nar. 19. 2. 1863
Lechner Leo, nar. 20. 8. 1893
Lechnerová Gertruda, nar. 6. 1. 1905
Lechnerová Valerie, nar. 20. 4. 1895
Lechnerová Věra, nar. 30. 1. 1931
Perschak Artur, nar. 1. 4. 1913
Perschak Ota, nar. 22. 7. 1880
Perschaková Irma, nar. 6. 5. 1882
Schuller Bruno, nar. 1. 11. 1890
Schuller Richard, nar. 15. 9. 1900
Schuller Vilém, nar. 21. 6. 1892
Schullerová Olga, nar. 3. 3. 1896
Stiassná Marie Selma, nar. 19. 3. 1882
Wodak Bruno, nar. 21. 3. 1900
Wodak Leopold, nar. 11. 7. 1921
Wodak Samuel, nar. 29. 9. 1889
Wodak Zikmund, nar. 28. 2. 1890
Wodaková Gisela, nar. 8. 1. 1886
Wodaková Jana, nar. 23. 8. 1888
Wodaková Regina, nar. 1846

Prameny a literatura:

JAKSCH, Peter Karl 1828: Gesetzlexikon in Geistlichen, Religions und Toleranzfache wie auch in Gütet, Stiftungs, Studien und Zensursachen für das Königreich Böhmen von 1610 bis Ende 1800. Prag. S. 127–132.
KLENOVSKÝ, Jaroslav: Kloboučtí Židé. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 185–187.
KORDIOVSKÝ, Emil 2003: Projevy antisemitismu na Břeclavsku ve druhé polovině 19. století. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.): Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii (1780-1918): XXVI. mikulovské sympozium: 24.-25. října 2000 = Mährische Juden in der österreichisch-ungarischen Monarchie (1780-1918): XXVI. Nikolsburger Symposium: 24.-25. Oktober 2000. Mikulov: Státní okresní archiv Břeclav; Brno: Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 169–179.
MATUŠÍKOVÁ, Lenka 1998: Židovská komunita v Kloboukách ve světle matričních záznamů. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.) 1998: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 188–191.
NEČASOVÁ, Barbora 2013: Z historie židovské obce v Kloboukách u Brna. Diplomová práce. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.
PĚKNÝ, Tomáš 1993: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, s. 77 an.
SEIBT, Ferdinand (ed.) 1983: Die Juden in den böhmischen Ländern. Vorträge bei der Tagung des Collegium Carolinum. München: Oldenburg.

Obsah galerie:

1–2 Projekt židovské modlitebny v Krátké ulici. 1908. SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, fond OÚ Hustopeče – NAF 3, kar. 230. Reprofoto E. Kordiovský.
3 Židovská modlitebna na Krátké ulici. 50. léta 20. století. Foto MKl.
4 Z přihlášky MNV Klobouky zaznamenávající oběti židovské rodiny Vodákovy. 1945. SOkA Mikulov, NAD 6, kar. 172.
5 Jména obětí holocaustu na památníku obětí nacismu na klobouckém hřbitově. Foto E. Kordiovský.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290