Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

HODONÍN – doba kamenná

Ze starší doby kamenné, paleolitu (cca 1 milion až cca 10 000 let pře dneškem) nemáme na katastrálním území Hodonína žádné doklady osídlení. Prvními doklady jsou až střepy kultury s vypíchanou keramikou (5000/4900 až 4700/4500 př. Kr.), u nichž však neznáme přesné místo nálezu. Bohužel bez lokace jsou i střepy následné kultury s moravskou malovanou keramikou, získané povrchovým sběrem p. Dohnala v poloze Za červenými domky nebo dva měděné artefakty, plochý mlat s násadním otvorem a napodobenina kamenného sekeromlatu se středovým otvorem.
Mladší vývoj kultury s moravskou malovanou keramikou už probíhal v následné pozdní době kamenné, eneolitu (4000 až 2000/1900 př. Kr.), kdy se odehrávala řada hospodářských, společenských i etnických změn. Až v závěrečné fázi eneolitu se v okolí Hodonína usadil pastevecký lid kultury se šňůrovou keramikou (2500 až 2000 př. Kr.), nazvaný podle charakteristické výzdoby pohárů otisky kroucené šňůry. O osídlil široké prostory od Volhy a Skandinávie až po Holandsko a Švýcarsko a který je označovaný za první Indoevropany. Tomuto lidu náleží unikátní bronzový sekeromlat zdobený rytými rýžkami, objevený v roce 1886 na dně vyschlého rybníka Písečný (ve starší literatuře se jako místo nálezu uvádí obec Lužice).
Sporadicky na katastru Hodonína je zastoupena také částečně současná kultura se zvoncovitými poháry, jejíž původ je hledán v jižním Španělsku a možná až v severní Africe. Je pro ni typický pohár ve tvaru obráceného zvonu, bohatě zdobený horizontálními pásy kolkované výzdoby. Při stavbě benzínové pumpy na Velkomoravské ulici se podařilo najít keramický materiál popisované kultury, který může svědčit o existenci sídliště. Další střepy nalezl na katastru v roce 1934 J. Mráka, jejich poloha však není zřejmá.

LITERATURA
ČERVINKA Inocenc Ladislav 1933: Masarykův kraj v pravěku. In: Masarykův kraj. Vlastivěda hodonínského okresu, díl III, část 1 doba předhistorická, s. 19 – 20. Hodonín
MĚŘÍNSKÝ Zdeněk – ŠMERDA Vladimír, 2008: V mlhách pravěku (Hodonínsko do příchodu Slovanů). In: Hodonín. Dějiny města do roku 1948 (vedoucí autorského kolektivu Miroslav Plaček), s. 16 – 35. Hodonín.
MĚŘÍNSKÝ Zdeněk – ŠMERDA Vladimír, 2008: S vítání středověku (Doba slovanská a přemyslovských knížat). In: Hodonín. Dějiny města do roku 1948 (vedoucí autorského kolektivu Miroslav Plaček), s. 36 – 54. Hodonín.
PODBORSKÝ Vladimír a kolektiv, 1993: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid, NŘ sv. 3. Brno
ŠKOJEC, Jaroslav 1997“ Archäologische Fundstätten und Funde im „Hinterland“ des Burgwalls von Mikulčuce I (Katastralgebiete Hodonín, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves). In Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band II, (herausgegeben von Lumír Poláček), s. 343 – 397. Brno.

br. 1

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290