Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Šitbořice – doba kamenná

Keramický materiál datovaný do kultury s lineární keramikou, stojící na samém počátku mladší doby kamenné (neolitu), pochází z trati „Padělky od Moutnic.
V poloze „Staré hory“ prozkoumal v roce 1931 I. L. Červinka 12 kostrových hrobů, datovaných do kultury se zvoncovitými poháry. Zemřelí byli uloženi na pravém boku hlavou k severozápadu a jejich výbavu tvořila zejména keramika – 6 zvoncovitých pohárů vysokých cca 12 cm, 5 džbánků, 5 mís a také 19 kusů kostěných knoflíků s „V“ vrtáním
V poloze „Malé Domaniny“ prováděl průzkum v letech 1988 a 1989 archeolog Jaroslav Peška. Bylo zde zjištěno opevněné polykulturní sídliště, s nálezy datovanými do kultury se zvoncovitými poháry, únětické kultury a slovanského osídlení.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 2909/46, 1016/50, 1017/50, 2465/50, 854/90
DVOŘÁK P 1984: Pohřebiště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry na Moravě. Rukopis diplomové práce (soupis lokalit), Praha.
GEISLEROVÁ K. – RAKOVSKÝ I. 1987: Břeclavsko v mladší době kamenné. Mikulov
HORÁKOVÁ – JANSOVÁ L. 1932: Prehistorické nálezy v roce 1930. Památky archeologické II, Praha, s. 92 – 98.
SKUTIL J. 1939: Pravěké nálezy na Kloboucku. Klobouky u Brna.
SKUTIL J. 1947: Moravské prehistorické výkopy a nálezy za rok 1932. Časopis zemského muzea XXXIII – 1946, Brno, s. 135 – 144.
TICHÝ R. 1962: Osídlení s volutovou keramikou na Moravě. Památky archeologické LIII, s. 245 –
301.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290