Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Šitbořice – doba protohistorická

V poloze „Hradisko“ (zemanská tvrz) došlo k nálezu bronzového náramku s rozšířenými konci, spony, čtyř kroužků a nádoby z tuhového materiálu. Předměty, které zachránil p. Hanák, zřejmě pocházejí z hrobu, datovaného do doby laténské.
J. Lengal prokopal v trati „Padělky od Moutnic“ žárový hrob, který obsahoval širokou popelnici, dvě bronzové pásové spony, jednu sponu s půlkruhovým obloukem, dva železné nože, jehlici s kličkou, nákončí, přezku, jehlu, železný klíč se závěsným kruhem a další nálezy. V dalších čtyřech hrobech jsou uváděny pouze nálezy popelnic, jsou datovány do doby římské. Pohřebiště se nachází na mírném svahu severozápadně od obce Šitbořice (poloha “Padělky od Moutnic”). Prozkoumáno celkem 47 žárových pohřbů, z toho 37 popelnicových, 9 jámových a 1 symbolický hrob.
Přestože pohřebiště nebylo odkryto celé, bylo zde možné oddělit dvě časově odlišné skupiny hrobů. Starší (východní) část pohřebiště reprezentuje 22 hrobů, z toho 6 pohřbů z období markomanských válek a nejméně 14 hrobů z konce starší až z počátku mladší doby římské. V této části pohřebiště byl zachycen pouze jeden výrazně mladší pohřeb z relativně-chronologického stupně C2. Mladší (západní) část pohřebiště vznikla pravděpodobně až kolem poloviny 3. století (relativně-chronologický stupeň C1b) a navazuje tak na vývojově starší uskupení hrobů. V této části pohřebiště byli poslední zemřelí do země uloženi v průběhu druhé poloviny 4. století.
Šitbořické pohřebiště vypovídá také o sociálním rozvrstvení germánské společnosti. Vedle chudých žárových a popelnicových hrobů se zde vyskytuje také skupina bohatších hrobů s římskými importy i hroby bojovníků. Mezi charakteristické hroby mužů patří např. bojovnický hrob č. 20, který obsahoval hrot kopí, římskou bronzovou kolínkovitou sponu, zlomky plechového vědra, zlomky soupravy cedníku a naběračky, železné nože a zlomky přetavených skel z nádob. Ženské pohřby nejlépe zastupuje hrob č. 6, do něhož byly vedle popelnice uloženy další dvě keramické nádoby, z toho jeden džbán vyrobený v římských provinciích, kostěný hřeben, kostěná jehlice, železný nůž a nůžky, zlomky skleněné nádoby a fragmenty římského bronzového tzv. žlábkovaného vědra. Zajímavou úpravou se vyznačoval ženský hrob č. 8 s obličejovou ataší bronzového vědra. Pod popelnicí byl původně zaražen dřevěný kolík, na jehož špici byly navlečeny dva zlaté prsteny.

Prameny a literatura
Nálezové zprávy uložené v archivu Archeologického ústavu AV ČR Brno: 147/45, 716/46,
SKUTIL J. 1939: Pravěké nálezy na Kloboucku. Klobouky u Brna.
DROBERJAR E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha, s. 326-327.

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290