Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Bibliografie Klobouk do r. 2011

(š): Paleta z Pohádky máje. Svobodné slovo, 28. 4. 1977, s. 5. [Malíř Fr. Pečinka a jeho manželka Růžena, roz. Vystavělová z Klobouk, jedna z „Helenek“.]
–av–: † Dr. František Hortvík. Jižní Morava (Židlochovice), 1, 1933, č. 8, s. 1–2. [Obvodní lékař v K.]
–kpa–: Nad odkazem Josefa Ošmery. Malovaný kraj, 14, 1978, č. 2, s. 22.
–mk–: Sberateľ ľudových piesní Hynek Bím. Malovaný kraj, 20, 1984, č. 1, s. 19.
–vt–: Přímá dráha Brno–Klobouky–Hodonín. Jižní Morava (Židlochovice), 1, 1933, č. 9, s. 2.
50 let zemědělského školství v Kloboukách. Almanach. 1921–1971. Klobouky, SRPŠ 1971. 80 s.
70 let zemědělského školství v Kloboukách u Brna, Klobouky 1991.
70 let založení Městského vlastivědného muzea v Kloboukách. Zpravodaj města Klobouk, 1976, duben, s. 9–12.
70 let založení muzea – Městské vlastivědné muzeum Klobouky. Red. H. Slabá. Klobouky, vl. n. [1977]. 26 s. 33 obr. na příl.
ABSOLON, Karel: Martinus Alex. Vigsius, první zeměpisec Moravského krasu.: Národní obroda (Brno), 16. 12. 1945, nestr. [Kněz v Kl.]
ADÁMEK, Karel: Pomněnky na hrob Ign. Wurma. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 190–200.
Alois Mrštík a Pohádka máje. Malovaný kraj, 8, 1972, č. 3, s. 21. [Dopis A. Mrštíka z r. 1915, adresovaný M. Bácové do Klobouk.]
AMBROS, Julius: Ze starších dob. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 236–238. [Ignát Wurm r. 1867.]
BABÁČEK, Josef: Válka a odboj 1939–1945 v Kloboukách u Brna a okolí. Vzpomínka na hrdiny po 75 letech. Halp Print Hustopeče, bez data [2016].
BEČKOVÁ, P. – DOBROVOLNÁ, I. – SAVARA, P.: T. G. Masaryk a Klobouky. Tomáš Garrigue Masaryk a náš kraj. Hustopeče 1994, s. 8–10.
BEDNÁŘ, František – HAVELKA, E. Památky superintendanta dra Ferdinanda Císaře. Praha, Hus 1932, 208 s.
BIEBERLE, Augustin: Historik Moravy. K 75. narozeninám spisovatele Antonína Kolka. Od hradské cesty, 1970, s. 92–94.
BIEBERLE, Augustin: Imaginární rozhovor s Antonínem Kolkem. Malovaný kraj, 9, 1973, č. 1, s. 8–9.
BOBKOVÁ, Danuše: Historie kloboucké školy, Almanach ZŠ Klobouky u Brna, Klobouky u Brna 1997.
BOBKOVÁ Danuše: Z kronik kloboucké školy, In: Kordiovský, E. (Eds.), Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé, Brno 1998, s. 303.
BOBKOVÁ Danuše: Zvony v evangelickém kostele Klobouky u Brna, Almanach Evangelický kostel Klobouky u Brna, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Klobouky u Brna 2008, s. 15–18.
BOBKOVÁ, Danuše: Ludvík Odstrčil – notář, zakladatel Odstrčilovy nadace, Větrný mlýn č. 4 říjen 2010, s. 16–17.
BOČEK, Václav: Ignát Wurm. Hustopečsko. Hustopeče 1928, s. 223–226.
BOČEK, Václav: Pavel Rohan. Hustopečsko. Hustopeče 1928, s. 235–236. [Ředitel evangelické školy.]
BRANDL, Vincenc: Bedřich hrabě Sylva Tarouca. ČMM, 13, 1881, s. 121–162. [Kaplan v K.]
BRETTSCHNEIDER, Viktor: Stručný obraz Hustopečska z doby předhistorické. In: Hustopečsko, Domovopisný sborník, Učitelstvo okresu, [Hustopeče] 1928. s. 73–74.
BRETTSCHNEIDER, Viktor: Školní ředitel Pavel Rohan. Poslání, 1, 1930, s. 47–50.
BRETTSCHNEIDER, Viktor: Klobouky na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. Naše Klobouky. Klobouky 1935, s. 4–11.
BROUKAL, Václav: Alšovy obrázky z Kloboucka a Ždánska. Od hradské cesty, 1961, s. 56–58.
BUFKOVÁ–WANKLOVÁ, Karla: Několik slovíček vzpomínky. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 246–247. [Vzpomínky na Ign. Wurma.]
BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír: Klobucký okres, Vlastivěda moravská, II. místopis, Brno 1909.
CIGNA, Ludvík: P. rada Wurm. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 243–245.
CVAN, Břetislav: Vlastenci na něž se zapomnělo. Malovaný kraj, 29, 1993, č. 6, s. 11.
ČERNÍK, Bohumil: Helvítský chodník. Od hradské cesty, 1953, č. 10, s. 14–15.
DOKOUPIL, Antonín: P. Wurm a bohoslovci olomučtí. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 221–235.
DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Klobouky 1969.
DRBAL, František: Rolnicko–vinařská a ovocnická jednoroční škola v Kloboucích. Vinařský obzor, 6, 1912, s. 172–175.
DVOŘÁKOVÁ, Hana: Městské vlastivědné muzeum v Kloboukách. Malovaný kraj, 20, 1984, č. 1, s. 6–7.
DVOŘÁKOVÁ, Hana: Sbírky v Kloboukách. Slovácko (sborník), 26, 1984, s. 111–113.
DVOŘÁKOVÁ, Hana – SCHEUFLER, Vladimír: Keramika. Katalog sbírky muzea v Kloboukách. Brno 1988, 112 s.
DVOŘÁKOVÁ, Hana: Vlastivědný pracovník Jakub Vrbas. Národopisná revue, 1, 1996, s. 20–22.
Dvořáková, H. – Kordiovský, E. (Eds.), VRBAS, Jakub: Pohledy do minulosti Klobouk, Klobouky u Brna 1999.
FIALOVÁ, Marie: Několik slov o LŠU Klobouky. Zpravodaj města Klobouk, 1976, únor, s. 8–10. [Lidová škola umění.]
–frč– Před 25 lety zemřel Jakub Vrbas. Malovaný kraj, 14, 1978, č. 5, s. 22.
FRIEDRICH, Jan: Kaple sv. panny Barbory u Klobouk. Moravan, 3, 1854, s. 96–98.
GÁLA, A.: Ze vzpomínek na prof. Masaryka. Rovnost, 2. 3. 1990, příl. č. 9, s. 1. [Pobyty u rodičů.]
HALOUZKA, Jan: Kněz mecenáš Bedřich hrabě ze Sylva Tarouca, nesídelní infulovaný kanovník Staroslavné královské kapituly vyšehradské, knížecí arcibiskupské konsistoře olomúcké rada, člen bývalého stavovského sněmu moravského, člen Dědictví svatojanského v Praze, zakladatel Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, člen ředitelstva Ochranovny pro mládež mravně zanedbanou v Brně, člen archivu moravského a Musea královského českého a mnohých vědeckých i dobročinných jednot a spolků. Rešov na Moravě, vl. n. 1896. 62 s.
HALOUZKA, Jan: Několik slov o † P. Wurmovi. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 213–216.
HAVELKA, Emanuel: Protestantské školství v Čechách a na Moravě. Praha 1910, s. 185–194.
HAVELKA, Emanuel: Masaryk se smrti nebál. MS, 3, 1949, č. 7/8, s. 49–51. [Onemocnění tyfem r. 1879.]
HAVELKA, Emanuel: Naše městečko v kulturním zrcadle. MS, 3, 1949, č. 1/2, s. 12–13.
HAVELKA, Emanuel: T. G. Masaryk v Kloboukách. MS, 3, 1949, č. 3/4, s. 18–20.
HAVELKOVÁ, Vlasta: Vzpomínka na † P. Ign. Wurma. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 211–213.
HELLER, H.: Wurm Ignaz. Heller, H.: Mährens Männer der Gegenwart. 1. T. Brünn 1885, s. 82. [Kněz, český novinář, nar. 1825 K.]
HELLER, H.: Raus Johann Baptist. Heller, H.: Mährens Männer der Gegenwart. 2. T. Brünn 1888, s. 78–79. [Zemský školní rada, nar. 1829 K.]
HLAVINKA, Alois: P. Ignát Wurm – a já. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 218–220.
HORÁK, Jan – ONDRÁŠKOVÁ, Marta: Divadelní Klobouky. Minulost a současnost amatérského divadla na okrese Břeclav (1958–1988). Břeclav, OKS 1988. 23 s., 51 obr. na příl.
HOSÁK, Ladislav: Co obsahoval ztracený archív Klobouk. VVM, 17, 1965, s. 81.
HOSÁK, Ladislav: Historický místopis Země moravskoslezské. Brněnský kraj, Panství kloboucké a statek Šitbořice, Praha 1934, s. 270–271.
Hustopečsko, Domovopisný sborník, Učitelstvo okresu, [Hustopeče] 1928.
HUTÁK, Josef: Památce mrtvých hrdinů na Kloboucku, Ždánicku a Židlochovicku. Od hradské cesty, 1960, s. 8–9.
CHALABALA, František: Jakub Vrbas. Malovaný kraj, 6, 1970, č. 4, s. 18–19; též Vrbasův kraj, 1970, č. 2, s. 2–6.
JIRÁSEK, Josef: Korespondence Ign. Wurma. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, č. 106, 1962, listopad, s. 18–21.
JO [Josef Ošmera]: Josef Morava zemřel, Nový život, 28. 2. 1948, XVII, č. 6.
Jos. Svat. Wurm †. Slovanské listy, 4, 1898, č. 23, nestr. [Spisovatel, pseud. J. S. Čejkovský, nar. 15. 12. 1837 Čejkovice, zemř. 8. 11. 1898.]
Josef Ošmera zemřel. Jižní Morava, 14, 1978, sv. 17, s. 270.
K. J. st. [=BUKOVANSKÝ, K. J.]: Josef Wurm. Stručný nástin života a působení jeho. Brno, vl. n. 1887. 9 s. [Starosta a poslanec.]
Katalog jihomoravské hospodářské, průmyslové, živnostenské a národopisné výstavy v Kloboukách od 20.–27. září 1903. Klobouky, Výstavní výbor 1903. 30 s.
Klobouky – šedesát let muzea. Red. Ošmera J., Klobouky, Vlastivědný kroužek při OB 1966, 25 s.
Klobouky. Církev v proměnách času. Praha, Kalich 1969, s. 147. [Čsbr. evang. sbor].
Klobouky. Památník reformované církve Českomoravské. Praha 1881, s. 192–196.
Klobouky. Šedesát let muzea. Red. J. Ošmera. Klobouky, Vlastivědný kroužek při OB [1966]. 24 s.
KOLEK, Antonín: Život a dílo Jakuba Vrbase. Od hradské cesty, 1960, s. 35–41.
KOLÍSEK, Alois: Ignát Wurm. Cyrillo–methodějství u Čechů a u Slováků. Brno 1935, s. 50–53.
KORDIOVSKÝ, Emil: Lidový písmák Václav Špaček z Klobouk u Brna. Malovaný kraj, roč. 5, 1969, č– 8–9, s. 18.
KORDIOVSKÝ, Emil Robota na klobouckém panství. Malovaný kraj, 8, 1972, č. 2, s. 4.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nově zjištěná zaniklá osada na Kloboucku, I. Jižní Morava 1972, Praha, 1972, s. 59–62.
KORDIOVSKÝ, Emil: Robota na klobouckém panství. Malovaný kraj, Břeclav, 1972, č.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nově zjištěná zaniklá osada na Kloboucku, Jižní Morava 1973–II, Praha, 1973, s. 188–189.
KORDIOVSKÝ, Emil: Přehled archeologických lokalit a nálezů z doby hradištní na Kloboucku. Jižní Morava 1974–II, Praha, 1974, s. 13–21.
KORDIOVSKÝ, Emil: Zaniklé osady na Kloboucku. Jižní Morava 1975–II, Praha, 1975, s. 80–85.
KORDIOVSKÝ, Emil: Sídlištní hustota na Kloboucku (okres Břeclav). Archaeologia historica 2, Blok, Brno 1977, s. 261–266.
KORDIOVSKÝ, Emil: Neznámá zaniklá osada na katastru Klobouk u Brna (okr. Břeclav). Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno 1976, Brno, 1978, s. 82–83.
KORDIOVSKÝ, Emil: Ten kloboucký zámek. Malovaný kraj, Břeclav, 1978, č. 1. s. 18–19.
KORDIOVSKÝ, Emil Nedožité osmdesátiny Josefa Ošmery. Malovaný kraj, 15, 1979, č. 2, s. 22.
KORDIOVSKÝ, Emil: Středověké osídlení na Kloboucku ve světle historických pramenů. Zpravodaj města Klobouk, duben – červen 1981 – 1983.
KORDIOVSKÝ, Emil: Kloboucké větrné mlýny. Jižní Morava 1985, roč. 21, sv. 24, s. 37–46, obr. příl.
KORDIOVSKÝ, Emil: Kloboucké větřáky. Malovaný kraj, Břeclav, 1985, č. 4, s. 8–9.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nejstarší matrika městečka Klobouk. Malovaný kraj, Břeclav, 1987, č. 4, s. 8.
KORDIOVSKÝ, Emil: Statek Klobouky v 17.–18. století. Jižní Morava 1989, Brno, 1989, s. 65–74.
KORDIOVSKÝ, Emil: První světová válka ve sbírkách klobouckého muzea. Větrný mlýn, č. 2, červen 2014, s. 5–6.
KORDIOVSKÝ, Emil: Tuhová keramika na brněnském Kloboucku. Jižní Morava 1994, Brno 1994, s. 256–258.
KORDIOVSKÝ, Emil: Žili v Kloboukách habáni? Větrný mlýn, Občasník občanů klobouckého regionu, Prosinec 1995. č. 4, s. 6.
KORDIOVSKÝ, Emil: Připravujeme knihu o Kloboukách. Větrný mlýn, č. 1, duben 1997, s. 5.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nálezy lochů na Kloboucku v záznamech K. J. Bukovanského. Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1997, s. 272–275.
KORDIOVSKÝ, Emil: Hospodářský vývoj klobouckého statku od 17. do počátku 19. století. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 84–93.
KORDIOVSKÝ, Emil: Jak se vyučovalo v Kloboukách před sto třiceti lety. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 291–294.
KORDIOVSKÝ, Emil: Kanovník Vojtěch Samec. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 285–286.
KORDIOVSKÝ, Emil: Kdy přišli Masarykovi rodiče do Klobouk? Větrný mlýn, Občasník občanů klobouckého regionu, Listopad 1998, č. 3, s. 14.
KORDIOVSKÝ, Emil: Kloboučtí občané v první světové válce. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 113–122.
KORDIOVSKÝ, Emil: Klobouky mezi městy doby přemyslovské. Větrný mlýn, Občasník občanů klobouckého regionu, Listopad 1998, č. 3, s. 9.
Kordiovský, E. (Eds.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé, Brno 1998.
KORDIOVSKÝ, Emil: Obrazy Lva a Rejčky z Klobouk a obrazové přílohy sborníku. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 212–214.
K ORDIOVSKÝ, Emil: Masarykovy návštěvy Klobouk v jeho korespondenci z let 1875–1880. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 219–226.
KORDIOVSKÝ, Emil: Představitelé městečka a města. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 348–353.
KORDIOVSKÝ, Emil: Klobouky v datech. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 477–492.
KORDIOVSKÝ, Emil: Půdorys Klobouk. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 33–40.
KORDIOVSKÝ, Emil: Soupis archívních fondů k dějinám Klobouk. Klobouky u Brna – Město, krajina, dějiny a lidé, Brno 1998, s. 458–466.
KORDIOVSKÝ, Emil: Půdorys Klobouk u Brna. Vlastivědný věstník moravský, roč. 51, MVS Brno 1999, s. 359–369.
KORDIOVSKÝ, Emil: Tomáš Garrigue Masaryk a Klobouky. Jižní Morava 1999, Brno 1999, s. 173–185
KORDIOVSKÝ, Emil – PAPÍRNÍK, Miloš – ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Nemovité kulturní památky jižní Moravy, Brno 2001 s. 65–66.
KORDIOVSKÝ, Emil: Správní vývoj okresu Břeclav. In: Papírník, Miloš – Šuláková, Ludislava: Bibliografie okresu Břeclav, Brno 2002, s. 15–36.
KORDIOVSKÝ, Emil: Lev z Klobouk – feudál z jižní Moravy. Nový život, 18. 3. 2004, s. 10
KORDIOVSKÝ, Emil: Bukovanský stál u zrodu klobouckého muzea. Nový život, 29. 7. 2004, s. 13
KORDIOVSKÝ, Emil: Funde von Erdställen in der Umgebung von Klobouky in den Aufzeichnungen des K. J. Bukovanský. Der Erdstall. Hefte des Arbeitskreis für Erdstallforschung, 32, Roding 2005 [Österreich], s. 98–101.
KORDIOVSKÝ, Emil: Vinice na klobouckém statku v 17. století. Dějiny vinařství na Moravě. Sborník příspěvků z konference, uspořádané ve dnech 16. – 17. září 2004 ve Slavkově u Brna, Publikace MZA v Brně sv. 10, Brno 2005, s. 57–64.
KORDIOVSKÝ, Emil: Vinice na klobouckém statku v 17. století. I. Větrný mlýn, 1, duben 2005, s. 5–6.
KORDIOVSKÝ, Emil: Vinice na klobouckém statku v 17. století. II. Větrný mlýn, červenec 2005, s. 5–6.
KORDIOVSKÝ, Emil: Města a městečka v okrese Břeclav. Klobouky u Brna Malovaný kraj, 2008, č. 1, s. 8–9.
KORDIOVSKÝ, Emil: Válečné škody z let 1938–1945 v Kloboukách a Bohumilicích – 1. část. Větrný mlýn, Prosinec 2010, č. 4, s. 10–11; 2. část. Větrný mlýn, Duben 2011, č. 1, s. 10–12.
KUDELA, Josef: Legionář Miloš Wurm. Život a dílo. Brno, Moravský legionář 1936. 154 s.
KÜHNDEL, Jan: Moravský buditel Bedřich Silva–Tarouca. VVM, 19, 1967, s. 221–226.
KURFÜRSTOVÁ, Miroslava: Hynek Bím (1874–1958). Národopisné aktuality, 21, 1984, s. 162–170.
KVARDOVÁ, Lýdie: Nad nedožitými osmdesátinami učitele–básníka Josefa Ošmery. Zpravodaj města Klobouk, 1979, č. 1, s. 10–11.
LEBLOCH, Otakar: Posmrtná vzpomínka na Jakuba Vrbase. Od hradské cesty, 1953, č. 10, s. 23–24.
LUDVÍKOVÁ, M.: Lidová strava na Kloboucku a Ždánicku. Mikulov 1967, 54. s. 36, il.
LYSOV, Petr: Panství bývalého okresu Klobouckého. Od hradské cesty, 1968/69, s. 154.
MAJEROVÁ, Zdenka: 100. výročí narození spisovatele Antonína Kolka. RegioM, 96/97, 1996/97, s. 158–159.
MANDLEROVÁ, J.: Museum v Kloboukách (též Musejní spolek). In: Mandlerová, J.: Soupis odborných spolků vědeckých institucí v českých zemích 1860–1918. Praha 1973, s. 133.
Masaryk básníkem. (Dle J. Ošmery.) Moravský jih, 2, 1947, č. 10, s. 3. [Pobyt v K. r. 1874.]
Městské vlastivědné muzeum Klobouky. 70 let založení muzea. Mikulov, Region. muzeum 1978. 26 s., obr. příl.
MIKULIČ, Jožo Sedmdesátiny básníka Josefa Ošmery. Malovaný kraj, 5, 1969, č. 1, s. 12.
Musejní spolek v Kloboukách. Úřední list cís. král. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady v Hustopeči, 19, 1910, č. 2, s. 7–8.
Nadace Jana a Jiřího Vrby v Kloboucích. Úřední věstník c. k. okresního hejtmanství v Hodoníně, 5, 1899, č. 5, nestr. 13, 1907, č. 11, nestr. 18, 1912, č. 12, nestr.
Náš Sbor. Ročenka čsbr. evangelického sboru v Kloboukách za rok 1926. Pardubice, vl. n. 1926. 32 s. , 1 mp.
Naše Klobouky. Red. F. Strachoň. Klobouky, Sletový propagační odbor 1935. 21 s.
Název města. Klobouky. Minulost a současnost, 1969, s. 7.
NEJTKOVÁ, F.: Z historie Klobouk. Almanach. 50 let zemědělského školství v Kloboukách. Klobouky 1971, s. 52–55.
Nekuda, Vladimír (Eds.): Břeclavsko, Vlastivěda moravská, nová řada, MVS v Brně a Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově 1969, s. 441–446.
NOSEK, František: Smlouvy na porážení robot s poddanými státními l. 1812 učiněné. Selský archiv, 7, 1908, s. 4–9.
NOVOTNÝ, Jan: Mrštíkův Rok na vsi. Klobouky – šedesát let muzea. Klobouky 1966, s. 23–24.
ODSTRČIL, Jan: Dr. Theol. Ferdinand Císař. Hustopečsko. Hustopeče 1928, s. 226–230.
ONDRA, Josef: Krajská školka ovocná v Kloboucích. Vinařský obzor, 5, 1911, s. 32–33.
ONDRA, Josef: Vinařství na okresu Klobouckém. Vinařský obzor, 5, 1911, s. 85–89.
ONDRŮJ, Arnošt: Zaniklé osady na Kloboucku. Jižní Morava, 11, 1975, sv. 2, s. 71–85.
OPELÍK, Jiří: Prozaik a historik Antonín Kolek. Od hradské cesty, 1961, s. 67–68.
OPLUŠTIL, Antonín: Idea Cyrillomethodějská P. Wurma. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 204–205.
OPLUŠTIL, Antonín: Pan rada. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 239–242.
OPLUŠTIL, Antonín: Wurm a české státní právo. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 206–207.
OŠMERA, Josef: Vilém Mrštík a Klobouky. „Eh, marné vzpomínání. “ Něm. Knínice–Ostrovačice 1927, s. 70–71.
OŠMERA, Josef: Několik spisovatelů. Jižní Morava (Židlochovice), 1, 1933, č. 6, s. 4. [Z Kloboucka – A. a V. Mrštíkové, J. Herben, F. Novák, F. Pečinka, A. Kodýtek, A. Kolek.]
OŠMERA, Josef: T. G. Masaryk v Kloboukách. Břeclav, V. Chlanda 1936. Nestr.
OŠMERA, Josef: Mrtvým vlastencům. Klobouky 1945
OŠMERA, Josef: Návštěvy Viléma Mrštíka v Kloboukách. Nový život, 22. 7. 1965, s. 4.
OŠMERA, Josef: Vlastivědná činnost v Kloboukách. Jižní Morava, 3, 1967, s. 104.
OŠMERA, Josef: Za Josefem Hutákem. Od hradské cesty, 1967, s. 85–86.
OŠMERA, Josef: Kuriozity klobouckého muzea. Od hradské cesty, 1968/69, s. 74.
OŠMERA, Josef: Lev Kloboucký. Malovaný kraj, 5, 1969, č. 10, s. 8. [Čtenářsko–pěvecký spolek.]
OŠMERA, Josef: Josef Morava zemřel. Nový život, 26. 2. 1976, s. 4. [Ředitel střední zemědělské technické školy.]
OŠMERA, Josef: Sto let malíře a básníka Františka Pečinky. Malovaný kraj, 7, 1971, č. 2, s. 19.
OŠMERA, Josef: U kloboucké kaple sv. Barbory. Od hradské cesty, 1991/92, s. 156–157. [Kulturní osobnosti K.]
OŠMERA, Josef: Vzácné jubileum. Nový život, 9. 7. 1964, s. 4. [Viktor Brettschneider, ředitel měšť. školy, kult. pracovník.]
PÁČ, Antonín: Dr. Emanuel Havelka. (Stručný nástin jeho života a díla.), Vlastivědný věstník moravský, 11, 1956, s. 184–187.
PÁČ, Antonín: Dr. Emanuel Havelka. Větrný mlýn, 1996, č. 1, s. 9–10.
Památce superintendanta dra Ferdinanda Císaře. Uspoř. Fr. Bednář a E. Havelka. Praha, Hus 1932. 208 s., obr. příl.
Pamětní spis jubilejní slavnosti toleranční reformované církve moravské, L. P. 1881. Brno, B. Winiker a Schickard 1882. 48 s. [Oslavy 19. –23. 1881.]
Papírník, Miloš – Šuláková, Ludislava: Bibliografie okresu Břeclav, Brno 2002, s. 213–225.
PAVELČÍK, Jiří: Slovanský hrob v Kloboukách (okr. Břeclav). Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno, 1968, s. 53.
PELIKÁN, Jaroslav: Autor téměř zapomenutý. Malovaný kraj, 11, 1975, č. 1, s. 6–7.
PEŠEK, J.: O desetileté historii školy v Kloboukách. Zpravodaj Jihomoravského KNV, 1984, č. 3, s. 11–12.
PODKOMORSKÝ, J.: O Mrštíkovu Helenku a Helenky z „Pohádky máje“. „Eh, marné vzpomínání. “ Něm. Knínice–Ostrovačice 1927, s. 72–90. [Jednou z předloh literární Helenky byla Růžena Vystavělová z K.]
Podyjí. Klobouky. Měř. 1:50 000. Praha, Naše vojsko 1992. 1 list 47×44 cm. Vícebarevná mapa. Soubor topografických map, 6.
Pověsti z Kloboucka. Slovanské listy, 13, 1907, č. 5, nestr. č. 7, nestr. č. 12, nestr. č. 13, nestr. č. 16, nestr.
Povídky a pověsti z Kloboucka. Slovanské listy, 14, 1908, č. 3, nestr.
Prohlášení za kulturní památku. Kloboucké Zvony, 1996, červen, nestr. [Evangelický kostel].
PROCHÁZKOVÁ, Miloslava: P. Ignát Wurm ve svém životě. Olomouc, Kramář a Procházka 1900. 110 s.
PROCHÁZKOVÁ, Miloslava: Ignát Wurm co do vnitřní své podstaty. Malá vzpomínka povahopisná. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 174–189.
Před i za oponou. Zpravodaj 25. okresní divadelní přehlídky Klobouky 1983. Břeclav, Okresní kulturní středisko 1983. [12] s.
R. P.: Ignát Wurm. (K jeho 80letým narozeninám.), Lidová revue moravsko–slezská, 1, 1905, s. 173–174.
RICHTER, Václav: Bibliografie díla básníka Josefa Ošmery. Od hradské cesty, 1968/69, s. 96–98.
RICHTER, Václav: Nad dílem Josefa Ošmery. Jižní Morava, 5, 1969, s. 167–169.
RICHTER, Václav: Neznámý Antonín Kolek. Moravský jih, 11. 5. 1994, s. 6.
RICHTER, Václav: Prozaik z Bohumilic. [A. Kolek.] Nový život, 1. 6. 1995, s. 5.
RICHTER, Václav: Wurmovi z Klobouk. Nový život, 15. 6. 1995, s. 4.
Rozhodnutí o opravě fasády chrámu Páně v Kloboukách. Kloboucké Zvony, 1995, březen, nestr.
ŘEHOLKA, Ivan: Zámek a farní kostel sv. Vavřince v Kloboukách. In: Emil Kordiovský (Eds.): Klobouky. Město, dějiny, krajina a lidé. Brno 1998, s. 192–194.
SALVET, Vladimír – ŠULÁKOVÁ, Ludislava: 150 let pošty Klobouky u Brna. Větrný mlýn, Srpen 2000, č. 2, s. 5–6.
SAMEC, Vojtěch: Z dějin katolické duchovní správy v Kloboukách. Kyjov – město a okres. Brno 1940, s. 80.
SAMEC, Vojtěch: Kloboucko. Od Moravy k Dyji. Kroměříž 1941, s. 121–133.
SAMEC, Vojtěch: Co daly Klobouky našemu národu. In: DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Klobouky 1969, s. 66–73.
SAMEC, Vojtěch: Výklad jména Klobouky. In: Kordiovský, E. (Eds.), Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé, Brno 1998, s. 31.
SKUTIL, Josef: Pravěké nálezy na Kloboucku, Klobouky u Brna 1939.
Slovák: Kopec Korunní – Sumperk. [Též o převozu korunních klenotů do Vídně v r. 1866.]: Slovanské listy, 12, 1906, č. 7, nestr.
Slovák: Zaniklé osady v soudním okrese Klobouckém. Slovanské listy, 12, 1906, č. 4, nestr.
Smlouva s vrchností. Slovanské listy, 13, 1907, č. 2, nestr. [Zrušení roboty.]
Soustrastné projevy nad úmrtím P. Ig. Wurma. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 250–253.
Stanovy musejního spolku v Kloboukách. Klobouky, vl. n. 1906. 4 s.
Statické zajištění kostela. Kloboucké Zvony, 1996, květen, nestr.
STEINMAN, J.: † P. Ignát Wurm. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 165–174.
STEJSKAL, Miroslav – SPAK, Jaromír – ŽERÁNEK, Edvard: 100 let založení požární ochrany v Kloboukách. 1888–1988. Sborník k stému založení. Klobouky, ZO Svazu požární ochrany 1988. Nestr. – Zvl. čís. k časop. Zpravodaj města Klobouk 1988. Rozmn.
STLOUKAL, Milan: Antropologický posudek o kostře z hrobu s moravskou malovanou keramikou z Klobouk. Archeologické rpozhledy, 20, 1968, s. 150–151.
STRACHOŇ, V. Masaryk a Klobouky. Naše Klobouky. Klobouky 1935, s. 12–16.
STRATIL, Václav: Jakub Vrbas, historik a přítel Žarošic, třiadevadesátníkem. Od hradské cesty, 1951, č. 7, s. 27–29.
STRATIL, Václav: Zastavení nad dílem Josefa Ošmery. (K 65. narozeninám básníkovým.), Od hradské cesty, 1964, s. 48–49.
STRATIL, Václav: Literární oživovatel moravské historie. (Vypravování o spisovateli Antonínu Kolkovi a jeho narozeninách dne 8. července 1965.), Od hradské cesty, 1965/66, s. 67–73.
SÝKOROVÁ, Marie: Klobouky. Před i za oponou. [Břeclav 1983], nestr. [Divadelní ochotníci.]
SÝKOROVÁ, Marie: 100 let ochotnického divadla v Kloboukách. Malovaný kraj, 21, 1985, č. 3, s. 22–23.
ŠIMEČEK, J. Pedagog a spisovatel Emanuel Havelka. Jižní Morava, roč. 30, sv. 33, 1994, s. 289–292.
ŠTEFAN, Karel: Masárikovi v Kloboukách. [Osobní vzpomínky.]: Malovaný kraj, 3, 1948, č. 4, s. 59–61.
ŠVACHOVÁ, Jarmila: Devadesáté výročí založení muzea v Kloboukách. Větrný mlýn, 1996, č. 4, s. 5–9; RegioM 96/97, 1996/97, s. 72–78.
ŠVACHOVÁ, Jarmila: Restaurování historických rytin ze sbírek muzea v Kloboukách u Brna. RegioM, 1996/97, s. 97.
Švachová, Jarmila (Eds.): Malebné Kloboucko. *******
SVOBODOVÁ, Vlasta: O národopisných sbírkách muzea v Kloboukách u Brna. Klobouky u Brna – šedesát let muzea. Klobouky u Brna 1966, s. 12–16.
SVOBODOVÁ, Vlasta: O výtvarném charakteru lidových staveb na brněnském Kloboucku. Český lid, 43, 1956, s. 252–261.
ŠVYHNOS, Pavel: Helenka z Pohádky máje. [Růžena Pečinková, roz. Vystavělová z K. a Vilém Mrštík.] Rovnost, 27. 5. 1986, s. 5.
TOUFAROVÁ, Jarmila a kol.: Obnovení větrného mlýna v Kloboukách u Brna (1982–1984), Jižní Morava 1985, roč. 21, sv. 24, s. 47–52.
VAŠEK, Adolf E.: „Šábesy“ bratří Mrštíků v Kloboukách a co z toho všechno povstalo. „Eh, marné vzpomínání. “ Něm. Knínice–Ostrovačice 1927, s. 52–55.
VÁVRA, Miloslav: Úsilí o zřízení vinařské školy v Kloboukách. [Konec 19. stol.]: Jižní Morava, 7, 1971, s. 121–131.
VLACH, Jaroslav: Padesát let od úmrtí Ignáta Wurma. Od hradské cesty, 1961, s. 72.
VLACH, Jaroslav: Sedmdesát let Antonína Kolka. Nový život, 15. 7. 1965, s. 4. [Učitel a spisovatel.]
VLACH, J.: Kulturní pracovníci Kloboucka. Jižní Morava, 31, 1995, sv. 34, s. 77–98.
VLACH, Jaroslav: Přátelství Jano Köhlera s Jakubem Vrbasem. Malovaný kraj, 15, 1979, č. 4, s. 7.
VLACH, Jaroslav: Zemřel spisovatel Antonín Kolek. Zpravodaj Klubu národního výboru v Žarošicích, 1983, č. 6, s. 25–26.
VORLOVÁ, Zdenka: Zasloužilý muzejní pracovník kloboucký Josef Huták. Od hradské cesty, 1962/63, s. 97–98.
VYHLÍDAL, Jan: Lístek na hrob † Ignáce Wurma. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 217–218.
Výročí vzniku zemědělského odborného školství v Kloboukách. Vinohrad, 9, 1971, s. 200–201.
WURM, Ignát: Poslední vůle. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 249.
WURMOVÁ, Milada: Rodina Wurmova. In: Emil Kordiovský (Eds.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Brno 1998, s. 238–241.
WURMOVÁ, Jindřiška: P. Ignát Wurm a světový mír. Časopis vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, 28, 1911, s. 207–211.
Z historie obecné a měšťanské školy v Kloboukách. Větrný mlýn, 1996, č. 1, s. 15–16; č. 2, s. 13–14; č. 3, s. 10.
Z pamětí jihomoravských. Slovanské listy, 12, 1906, č. 25, nestr. 13, 1907, č. 2, nestr. č. 3, nestr. č. 25, nestr. č. 26, nestr.
Z rodinné kroniky rodu Štefanů z Klobouk. Malovaný kraj, 6, 1970, č. 4, s. 22; č. 5, s. 20; č. 6, s. 20; 7, 1971, č. 1, s. 20; č. 2, s. 18; č. 3, s. 20. [Život v K. v minulém a na počátku tohoto století.]
ZELINKA, Josef: 75. výročí odborného zemědělského školství v Kloboukách. Větrný mlýn, 1995, č. 4, s. 12–13.
ZIMÁKOVÁ, Alena: Národnostní hnutí na Kloboucku v polovině 19. století. Jižní Morava, 8, 1972, s. 167–168.
Žili mezi námi. Hortvík, Václav – Kordiovský, Emil (Eds.), Břeclav 1995 [Soubor fotografií z roku 1945].

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290