Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Květen – říjen | sobota až neděle 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna
Květen – říjen    |    úterý až neděle 9:00 – 17:00
Zámecká 8, Klobouky u Brna

Kloboucký muzejní spolek a Městské muzeum v Kloboukách

Kulturní prostředí městečka Klobouk, tak živé ve druhé půli 19. a na počátku 20. století, iniciovalo ve dnech 20.–27. září 1903 v Kloboukách u Brna konání zdejší Jihomoravské hospodářské, průmyslové, živnostenské a národopisné výstavy. Výstava byla zaměřena hlavně na exponáty zemědělského a řemeslného charakteru, avšak díky sběratelskému úsilí některých osobností byla získána k expozičním účelům řada předmětů etnografické a historické povahy, které ochotní majitelé po výstavě ponechali jako základní sbírkové předměty uvažovaného muzea.

Přípravných akcí pro zřízení muzea se v letech 1904–1906 ujal místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu v Kloboucích pod vedením tehdejšího adjunkta okresního soudu Antonína Kodýtka. Podle dobového inventáře spravoval muzejní spolek 1306 exponátů. Připravovanému muzeu byly předány po skončení krajinské výstavy a získány z následných sběrů v Kloboukách a okolí prováděných Kodýtkem a dalšími členy připravovaného spolku.

Se vznikem muzea souvisí i založení tzv. Muzejního spolku. Kloboucký muzejní spolek byl nejstarším muzejním spolkem na teritoriu okresu Břeclav. Byl založen v roce 1906. Až o pět let později vznikl spolek mikulovský, založený v roce 1913, a břeclavský, založený v roce 1928. Stanovy spolku byly schváleny 13. října 1906 a ustavující schůze se konala 16. prosince 1906 za účasti 36 místních osob různých povolání, počínaje úředníky okresního soudu přes učitele, obchodníky, řemeslníky až po místní rolníky.

K lidem, kteří muzeum spravovali, nebo v něm aktivně působili jako členové spolku, patřili především: Karel Jaromír Bukovanský, Josef Huták, Emilie Odstrčilová, Hynek Skotnica, Jaroslav Bdinka, František Kulička, Jaromíra Schwarzová a František Špaček. Až v 60. letech 20. století V muzeu působily odborné pracovnice PhDr. Běla Minaříková a PhDr. Hana Slabá – Dvořáková. V letech 1962–1967 bylo kloboucké muzeum vedeno Okresním muzeem v Mikulově a od 1. září 1995 přešlo opět pod správu Městského úřadu v Kloboukách. Jeho správou byla pověřena Jarmila Švachová. V souvislosti s rekonstrukcí muzea v letech 2017–2019 byla do muzea přijata a správou sbírek pověřena Mgr. Terézia Ondrová.

Po amatérských instalacích sbírek byla v roce 1977 provedena odborná rekonstrukce expozice Život a kultura lidu na brněnském Kloboucku, při níž byla vyčleněna samostatná expozice archeologických nálezů (autor PhDr. Josef Unger, nynější profesor antropologie) a nově uspořádána expozice etnografická (autorka PhDr. Hana Dvořáková, etnografka). K poslední reinstalaci došlo v souvislosti s rekonstrukcí muzea v letech 2017–2020 pod vedením etnografky Mgr. Terézie Ondrové.

Prameny:

DOSTÁL, Bořivoj a kol. 1969: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Mikulov: Okresní archiv, s. 46.
HUTÁK, Josef 1933: Krajinské museum v Kloboukách. Jižní Morava 1, č. 6, s. 5–6.
HUTÁK, Josef 1935: Krajinské museum v Kloboukách u Brna. Naše Klobouky, s. 17–22.
HUTÁK, Josef 1940: Museum v Kloboukách. In: KRULÍČEK, Eduard (ed.): Kyjov – město a okres. Brno: Národohospodářská propagace Čech a Moravy, s. 80–81.
ŠVACHOVÁ, Jarmila 1998: Z historie muzea v Kloboukách u Brna. In: KORDIOVSKÝ, Emil (ed.) 1998: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Mikulov: Státní okresní archiv; Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 326–332.

Publikace vydávané muzejním spolkem, muzeem, obecním a městským úřadem Klobouky:

BÍM, Hynek: Lidové písně z hanáckého Slovácka
BUKOVANSKÝ, Karel Jaromír: Klobucký okres, Vlastivěda moravská, II. místopis, Brno 1909.
DOSTÁL, Bořivoj a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Klobouky 1969.
Dvořáková, H. – Kordiovský, E. (Eds.), VRBAS, Jakub: Pohledy do minulosti Klobouk, Klobouky u Brna 1999.
DVOŘÁKOVÁ, Hana – SCHEUFLER, Vladimír: Keramika. Katalog sbírky muzea v Kloboukách. Brno 1988.
DVOŘÁKOVÁ, Hana: Sbírky v Kloboukách. Slovácko (sborník), 26, 1984, s. 111–113.
Klobouky – šedesát let muzea. Red. Ošmera J. Klobouky, Vlastivědný kroužek při OB 1966, 25s.
Kordiovský, E. (Eds.): Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé, Brno 1998.
LUDVÍKOVÁ, M.: Lidová strava na Kloboucku a Ždánicku.
Městské vlastivědné muzeum Klobouky. 70 let založení muzea. Mikulov, Regionální muzeum 1978.
OŠMERA, Josef: Mrtvým vlastencům. Klobouky 1945
OŠMERA, Josef: Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. Klobouky u Brna 1940.
SKUTIL, Josef: Pravěké nálezy na Kloboucku, Klobouky u Brna 1939.
Stanovy musejního spolku v Kloboukách. Klobouky, vl. n. 1906. 4 s.
Švachová, J. (Eds.): Malebné Kloboucko, Břeclav 1995.

Přílohy:

1 Pozvánka členů organizačního výboru významným rodákům a dalším osobnostem k návštěvě Jubilejní kloboucké výstavy a sjezdu rodáků. 1903. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
2 Plakát kloboucké výstavy s motivem zdejších větřáků zhotovený Františkem Pečinkou. 1903. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
3 Soudobá pohlednice zachycující návštěvníky Jubilejní výstavy na klobouckém náměstí. 1903. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
4 Žádost o schválení muzejního spolku a jeho stanov adresovaný K. J. Bukovanským a A. Kodýtkem C. k. Zemskému místodržitelství v Brně. 1906, 15. července. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
5 První strana stanov Musejního spolku v Kloboucích u Brna předkládaných Okresnímu hejtmanství v Hustopečích. 1906. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
6 Přihláška Obce Boleradic za člena muzejního spolku. 1907. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
7 Konvolut účtů Muzejního spolku za léta 1906–1928 vedený K. J. Bukovanským. MKl. Reprofoto E. Kordiovský.
8–12 Instalace národopisného materiálu ponechané vlastníky po výstavě jako základ muzeálních sbírek. MKl. Reprofoto J. Špaček.

 

Městské muzeum Klobouky u Brna
Zámecká 8, Klobouky u Brna 691 72
muzeum@kloboukyubrna.cz
+420 605 208 290